Regulamin

Regulamin

BARDZO MIŁO NAM PAŃSTWA GOŚCIĆ W PROGACH JORDASZKI.
Właściciele i personel hotelowy będą Państwu niezmiernie wdzięczni za serdeczną współpracę w przestrzeganiu niniejszego REGULAMINU, który powstał w trosce o zapewnienie wysokiego komfortu i bezpieczeństwa każdego Państwa pobytu w Jordaszce.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Jordaszki i jest integralną częścią umowy, poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Jordaszki.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju, a także na stronie www.jordaszka.pl
 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 13:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Późniejsze wymeldowanie po godzinie 13.00 może być obciążone kwotą w wysokości 50% ceny pokoju.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Jordaszka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju za zgodą pracownika recepcji. W innym przypadku Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami według standardowego cennika.
 4. Pracownik recepcji może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Jordaszki lub innych osobach przebywających na terenie obiektu.
 5.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwraca się opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI

 1. Jordaszka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Jordaszka ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa,
  a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Jordaszka świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w obiekcie z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
  • zamawianie taksówki.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w Jordaszce, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3.  Jeśli nastąpi zgubienie bądź nieoddanie elektronicznej karty hotelowej Jordaszka rości sobie prawo do doliczenia kwoty 200 zł do pozostałych obciążeń Gościa
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, recepcja może odmówić świadczenia usług Gościowi, który tenże narusza. Ów Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ JORDASZKI

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Jordaszka odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
 3. Recepcja hotelowa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów
  o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Jordaszka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem obiektu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, pracownicy recepcji przechowają powyższe przedmioty przez dwa tygodnie, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność właścicieli obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Jordaszce obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie Jordaszki nie mogą przebywać zwierzęta.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu, Gość zostanie obciążony kwotą 200 zł.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Jordaszka Sp. z o. o. z siedzibą w Wodzisławiu przy ul. Czyżowickiej 85 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie należącym do tejże spółki. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 7. Gościom nie wolno dokonywać na własną rękę zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.